دکتر ناصر فکوهی از هنر و شهر در ایران‌معاصر می‌گوید

چهارمین و آخرین نشست از مجموعه‌ی «شناخت و نقد هنر» میزبان مباحث دکتر ناصر فکوهی، اندیشمند پُرکار و نام‌آشنای ایرانی در حوزه‌‌‌های انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و تاریخِ‌‌فرهنگ خواهد بود. وی درباره‌ محورهای مباحث خود در این نشست که با عنوان «هنر و شهر در ایران معاصر»، ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۵، ساعت ۱۷:۳۰ در موسسه علمی و 1444552697687_hamidreza-dastjerdi--9-th3فرهنگی فضا برگزار خواهد شد، به روابط عمومی فضا گفت: «امروز در حالی که شهر به زیستگاه اکثریت مردم جهان تبدیل شده است، گرایش شهری‌شدن در کشور ما شتاب بیشتر، تراکم بیشتر و آسیب‌های بیشتری به همراه داشته است. شهرهای ما از آسیب‌های گوناگونی رنج می‌برند که برخی از آنها را هر روز تجربه می‌کنیم: آلودگی‌ها، شکنندگی کالبدها، تنش‌های فرهنگی، درهم‌آمیزی نشانه‌شناختی و تخریب هویّتی و شکل‌نگرفتن شهروندی، برخی از این آسیب‌ها هستند. آنچه بی‌شک باید برای ما روشن باشد، این است که شهروندی برای کشور ما روندی ناگزیر است و بنابراین باید خود را با شهر سازش دهیم و آن را درک کنیم و شهرهای خود را از موقعیت آسیب‌زده در حد ممکن خارج کرده، رضایت شهروندان را فراهم کنیم و شهروندی را در آنها افزایش دهیم. هنر می‌تواند در این زمینه نقشی عظیم داشته باشد. کما اینکه امروز در سراسر جهان چنین است. در این گفتار تلاش خواهیم کرد با توجه به تجربه ایران و جهان، نشان دهیم که موقعیت هنر در شهر ما با چه آسیب‌هایی روبرو است و چه قابلیّت‌های بالقوه‌ای برای جبرانی این تهدیدها و تبدیل آنها به فرصت‌هایی برای بهبود شهرها و فرهنگ‌مان داریم.»

عموم علاقمندان شرکت در این نشست در تاریخ مذکور به نشانی: تهران، ضلع شمال‌شرقی میدان هفتم‌تیر، کوچه عبدالکریم شریعتی، شماره ۳۸ مراجعه فرمایند.

ناصر فکوهی متولد ۱۳۳۳، فارغ‌التحصیل در رشته «انسان‌شناسی» در مقطع دکتری از دانشگاه پاریس، استاد گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، عضو انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی و ایران‌شناسی و مدیر موسسه‌ و وب‌سایت «انسان‌شناسی و فرهنگ» است. فهرست زیر عناوین برخی کتاب‌های تاکنون منتشر‌شده از وی هستند:

تالیف‌ها: «انسانشناسی شهری تهران» (گروه مولفان زیر نظر)(تیسا،۱۳۹۵)؛ «از ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍ا ت‍وس‍ع‍ه‌: ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی» (فردوس-۱۳۷۸)، «اسطوره‌شناسی سیاسی» (فردوس-۱۳۷۸)، «ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ه‍ری» (نی-۱۳۸۳)، «انسان‌شناسی هنر: زیبایی، قدرت و اسطوره‌ها» (ثالث-۱۳۸۹)، «پاره‌های انسان‌شناسی: مجموعه مقاله‌ها‌ی کوتاه، نقد‌ها و گفت و گوهای انسان‌شناختی» (نی-۱۳۸۵)، «پهنه‌بندی مسکن روستایی بر اساس گونه‌های شکل‌گیری مسکن در ایران» (گروه مولفان)، «ت‍اری‍خ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ و ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی» (نی-۱۳۸۱)، «توسعه و انسان‌شناسی کاربردی» (نقد افکار-۱۳۸۹)، «خ‍ش‍ون‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌: ن‍ظری‍ات‌، م‍ب‍اح‍ث‌، اش‍ک‍ال‌ و راه‍ک‍اره‍ا» (قطره-۱۳۷۸)، «خط ق‍رم‍ز: آزادی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ و ب‍ی‍ان‌ و ح‍د و م‍رزه‍ای‌ آن‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و م‍ص‍اح‍ب‍ه» (گروه مولفان – قطره-۱۳۷۷)، «در ه‍زارت‍وه‍ای‌ ن‍ظم‌ ج‍ه‍ان‍ی‌: گ‍ف‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و س‍ی‍اس‍ی» (نی-۱۳۸۴)، «صد و یک پرسش از فرهنگ» (تیسا-۱۳۹۳)، «فرهنگ و زندگی روزمره : گفت وگوهایی درباره کاربردهای فرهنگ در زندگی روزمره» (فرهنگ جاوید-۱۳۸۹)، «وسایل خانگی بهترین خرید، بهترین استفاده» (کتاب همراه-۱۳۷۴)، «همسازی و تعارض در هویت و قومیت» (گل آذین-۱۳۸۹)، «گفت‌وگو با جلال ستاری» (مرکز-۱۳۹۳)، «مبانی انسان‌شناسی‏‫» (نی-۱۳۹۰).

ترجمه‌ها: «ام‍پ‍رات‍وری‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ا – رولان‌ ب‍ارت» (نی– ۱۳۸۳)، «اندیشه در گستره‌ی تاریخ» (گزیده و ترجمه –فرهنگ جاوید – ۱۳۹۲)، «انسان شناسی – مارک اوژه ، ژان کولن» (نی-۱۳۸۸)، «ان‍س‍ان‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ – ک‍ل‍ود ری‍وی‍ر» (نی-۱۳۸۲)، «انسان‌شناسی ساختاری – کلود لوی استروس» (فرهنگ جاوید-۱۳۹۵)، «انسان‌شناسی شناختی در آزمون میدان پژوهش به ضمیمه تأملات فرهنگی – موریس بلوک» (نی-۱۳۸۹)، «جامعه‌شناسی بدن – داوید لوبروتون» (ثالث-۱۳۹۲)، «ح‍اک‍م‍ان‌: م‍ب‍ارزات‌ طب‍ق‍ات‍ی‌ در ش‍وروی‌ (دوره‌ س‍وم‌: ۱۹۴۱ – ۱۹۳۰) – ش‍ارل‌ ب‍ت‍ل‍ه‍ای‍م» (نی-۱۳۸۱)، «خ‍اطرات‌ ج‍وان‍ی – روم‍ن‌ رولان» (فردوس-۱۳۶۸)، «خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌ و ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه – وی‍ل‍ی‍ام‌ م‍گ‍ی‍ن‍س‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌ پ‍رای‍س‌، م‍اری‍ا ب‍وچ‍ک‍ووا» (سازمان بورس-۱۳۸۱)، «داستان‌های شرق – مارگریت یورسنار» (فردوس-۱۳۹۳)، «درآم‍دی‌ ب‍ر ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ – ک‍ل‍ود ری‍وی‍ر» (نی-۱۳۷۹)، «درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم – پیر بوردیو» (آشیان-۱۳۷۸)، «نشانه‌شناسی ادبی – رولان بارت» (فرهنگ جاوید-۱۳۹۳)، «درسی درباره درس – پیر بوردیو» (نی-۱۳۸۸)، «زن‍دگ‍ان‍ی‌ ت‍ول‍س‍ت‍وی‌ – روم‍ن‌ رولان» (پویا-۱۳۶۴)، «س‍ال‌ه‍ای‌ گ‍ورب‍اچ‍ف‌ – ش‍ارل‌ ب‍ت‍ل‍ه‍ای‍م» (نی-۱۳۸۱)، «‌ق‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ – رولان‌ ب‍رت‍ون» (نی-۱۳۸۰)، «گفتمان انسان‌شناختی» (مهر نامک-۱۳۸۹)، «گفت‌وگوهایی درباره انسان و فرهنگ – فرانس دووال، پل اکمن و …» (فرهنگ جاوید-۱۳۸۹)، «م‍ون‍دو-‌ ژان‌ م‍اری‌ گ‍وس‍ت‍او ل‍وک‍ل‍زی‍و» (دنیای نو-۱۳۷۹)، «نظم گفتمان: کرسی تاریخ نظام‌های اندیشه خطابه ۲ دسامبر ۱۹۷۰ – میشل فوکو»‌ (فرهنگ جاوید–۱۳۹۳)، «ه‍ن‍ر و ت‍اری‍خ‌ م‍ق‍الات‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی-‌ اوک‍ت‍اوی‍و پ‍از» (توس-۱۳۷۶)، «ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ گ‍س‍ت‍ره‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ه‍ا –  ژان‌ ف‍ران‍س‍وا دورت‍ی‍ه» (گروه مترجمان – نی-۱۳۸۲)، «درآمدی بر انسان‌شناسی تصویری و فیلم اتنوگرافیک» (نی-۱۳۸۶).

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *